Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi DİSK (1967-1975)

Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi DİSK (1967-1975)Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) 1967’de kuruldu. O zamana kadar tek işçi konfederasyonu olan Türk-İş’e karşı kısa zamanda, sendikal alanda geniş bir işçi mücadelesi örgütledi. Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde politik ve ideolojik bir kırılmaya, dönüşüme yol… Continue Reading

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964)

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964)Bu çalışmanın konusu spesifik olarak, Haydarpaşa’da 1950 yılından başlayarak ilk demiryolu sendikalarının çıkışı ve 1964 yılında ilk işkolu sözleşmesinin bağıtlanmasına kadar geçen 14 yıl içinde yaşanan sürecin bugüne akatarılabilmesidir. Genel olarak ise bu çalışma 1947-1963 dönemini… Continue Reading

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı Örnegi

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü & İzmir Kalkınma Ajansı ÖrnegiKalkınma Ajansları, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu… Continue Reading

Kamu Mali Yönetimi / Mali Kurumlar

Kamu Mali Yönetimi / Mali KurumlarKamu Mali YönetimiTBMM, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığıİcracı Diğer BakanlıklarHazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi BaşkanlığıDenetleyici KurumlarDüzenleyici KurumlarMali Piyasalar: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbulParasal Mali Kurumlar:… Continue Reading

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonun adı. Memur-Sen’in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye sayısındaki artış yalnızca baskı ve tehditle açıklanamaz. Memur-Sen sürecine eşlik eden “sebeplerin” sorgulanması, sendikal örgütlenme… Continue Reading